ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2020, 2021 թվականների դատարանների բյուջեի, ֆինանսական ծախսերի, ինչպես նաև ըստ դատարանների դատավորների մեկ ամսվա միջին աշխատավարձի վերաբերյալ

31.01.2022

2020 թվական

2021 թվական

Համեմատական /ավելացում/+/ կամ նվազեցում/֊/ 2020 թվականի նկատմամբ/

1 607 192 434 ՀՀ դրամ

1 960 887 040 ՀՀ դրամ

 

353 694 606 ՀՀ դրամ

ֆայլեր