Նորություններ

RSS
image

16.03.2023

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՔՐԵԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԳՈՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Բարձրագույն դատական խորհրդի 16․03.2023թ. «Դատավորների թեկնածուների ցուցակի քաղաքացիական և քրեական մասնագիտացման բաժինների համալրման նպատակով հատուկ կարգով որակավորման ստուգում անցկացնելու անհրաժեշտության մասին» թիվ ԲԴԽ-33-Ո-108 որոշումը, որով արձանագրվել է դատավորների թեկնածուների ցուցակի քաղաքացիական և քրեական մասնագիտացման բաժիններն առանց համալրման ենթակա տեղերի քանակի սահմանափակման համալրելու անհրաժեշտության մասին և ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 95-րդ հոդվածի 4-րդ մասով և 110.1-րդ հոդվածով՝ հայտարարվում է դատավորների թեկնածուների ցուցակի քաղաքացիական և քրեական մասնագիտացման բաժինների համալրման նպատակով հատուկ կարգով որակավորման ստուգում անցկացնելու մասին:

Հավակնորդը որակավորման ստուգում անցնելու նպատակով Դատական դեպարտամենտ (հասցե` ք. Երևան, Կորյունի 17, Բարձրագույն դատական խորհրդի վարչական շենք) առձեռն ներկայացնում է Բարձրագույն դատական խորհրդի սահմանած ձևի հայտ (ԲԴԽ-19-Ո-39 որոշում), ինչպես նաև Օրենսգրքով և Բարձրագույն դատական խորհրդի 2023 թվականի հունվարի 18-ի «Դատավորների թեկնածուների ցուցակի քրեական մասնագիտացման բաժնի համալրման նպատակով մասնակիցներին առաջադրվող պահանջները, հատուկ կարգով որակավորման ստուգման գրավոր քննության կազմակերպման և իրականացման ձևի ու կարգի, կառուցվածքի և բովանդակության վերաբերյալ նվազագույն պահանջների և հատուկ կարգով որակավորման ստուգման անցկացման այլ առանձնահատկություններ սահմանելու մասին» թիվ ԲԴԽ-5-Ո-16 և 2023 թվականի փետրվարի 2-ի «Դատավորների թեկնածուների ցուցակի քաղաքացիական և վարչական մասնագիտացման բաժինների համալրման նպատակով մասնակիցներին առաջադրվող պահանջները, հատուկ կարգով որակավորման ստուգման գրավոր քննության կազմակերպման և իրականացման ձևի ու կարգի, կառուցվածքի և բովանդակության վերաբերյալ նվազագույն պահանջների և հատուկ կարգով որակավորման ստուգման անցկացման այլ առանձնահատկություններ սահմանելու մասին» թիվ ԲԴԽ-15-Ո-55  որոշումներով պահանջվող փաստաթղթերը:

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը 2023 թվականի մարտի 31-ն է:

Փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝ մինչև ժամը 18:00-ն:

Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ Oրենքի 99-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ Դատական դեպարտամենտը որոշմամբ մերժում է հայտի ընդունումը, եթե այն ներկայացվել է սույն օրենսգրքով սահմանված ժամկետի խախտմամբ կամ չի բավարարում սույն օրենսգրքով նախատեսված պահանջները:

Ներկայացված փաստաթղթերը վերադարձվում են հավակնորդին երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե հայտն ընդունելը մերժելու հիմքն իր մեջ պարունակում է հանցագործության հատկանիշներ, ապա Դատական դեպարտամենտն այդ մասին հաղորդում է ներկայացնում իրավասու մարմին:

Հայտի ընդունումը մերժելու մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել Օրենքի 99-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված կարգով:

 Հայտերի ներկայացման, ինչպես նաև լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել Դատավորներին և թեկնածուներին առնչվող հարցերի վարչություն 

(հեռ՝ (010) 511-786, 511-816, 511-819):

 

Ծանոթություն:

«Պետական տուրքի մասին» օրենքի 20-րդ հոդվաի 38.1-կետով սահմանված

պետական տուրքի վճարումը կատարել հետևյալ

հաշվեհամարին՝ Հ/Հ՝ 900005163671

Բանկ՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն

Ստացող՝ ՀՀ պետական բյուջե

Նպատակը՝ «Դատավորների թեկնածությունների ցուցակի համալրման որակավորման քննության համար»:

 

image

16.03.2023

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԴԱՏԱՎՈՐ ՆՇԱՆԱԿՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՋԽԱՂԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՎ ՔՐԵԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԸ ՀԱՄԱԼՐԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հիմք ընդունելով Բարձրագույն դատական խորհրդի 16․03․2023թ. «Վերաքննիչ դատարաններում դատավոր նշանակելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակի վարչական և քրեական մասնագիտացման բաժինների համալրման անհրաժեշտության մասին» թիվ ԲԴԽ-33-Ո-109 որոշումը՝ անհրաժեշտություն է առաջացել հրապարակել առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակի վարչական և քրեական մասնագիտացման բաժինները համալրելու վերաբերյալ հայտարարություն՝ առանց տեղերի քանակի սահմանափակման:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 123-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝ Վերաքննիչ դատարաններում դատավոր նշանակվելու համար դատավորների առաջխաղացման ենթակա թեկնածուների ցուցակում կարող են ընդգրկվել`

1) համապատասխան մասնագիտացման առաջին ատյանի դատարանի դատավորի պաշտոնում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձառություն ունեցող դատավորը, որը չունի կարգապահական տույժ` նկատողության կամ խիստ նկատողության ձևով.

2) վերջին 10 տարվա ընթացքում պաշտոնավարած նախկին դատավորը, որն ունի դատավորի առնվազն հինգ տարվա փորձառություն.

3) այն անձը, որը՝

ա) ունի իրավագիտության բնագավառում գիտական աստիճան և վերջին ութ տարիների ընթացքում առնվազն վեց տարի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում դասավանդել է իրավունք կամ գիտական աշխատանք է կատարել գիտական հաստատությունում, կամ

բ) ունի վերջին 10 տարվա ընթացքում մասնագիտական աշխատանքի առնվազն 8 տարվա փորձառություն:

Նույն հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն՝ սույն հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ կետերում նշված անձն իրավունք ունի ընդգրկվելու վերաքննիչ դատարաններում դատավոր նշանակվելու համար դատավորների առաջխաղացման ենթակա թեկնածուների ցուցակում, եթե բավարարում է սույն օրենսգրքի 97-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջները, ինչպես նաև սույն հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետում նշված անձի դեպքում նրա լիազորությունները չեն դադարեցվել կարգապահական խախտում թույլ տալու կամ նրա լիազորությունները չեն դադարել նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու կամ քրեական հետապնդումը ոչ արդարացնող հիմքով դադարեցվելու հիմքով:

Նույն 8․1-րդ հետի համաձայն՝ Օրենքի 123-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին կետում նշված անձը դիմումին կցում է բարեվարքության վերաբերյալ լրացված հարցաթերթիկը:

Օրենքի 123-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի և 3-րդ կետի պահանջներին բավարարող անձինք դիմումին կցում են նաև «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված փաստաթղթերը:

Նույն հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ կետերում նշված անձինք ունեն վերաքննիչ դատարաններում դատավոր նշանակվելու համար դատավորների առաջխաղացման ենթակա թեկնածուների ցուցակում ընդգրկվելու իրավունք՝ անկախ առաջին ատյանի դատարանի դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկված լինելու հանգամանքից:

Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 124-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ Բարձրագույն դատական խորհուրդն առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակը կազմելիս հաշվի է առնում վերաքննիչ դատարանի դատավորի պաշտոնում արդյունավետ գործելու համար անհրաժեշտ հմտություններն ու որակները, իսկ դատավորի համար նաև գործունեության գնահատման արդյունքները:

Վերը նշված չափորոշիչներին համապատասխանող անձինք կարող են սահմանված կարգով իրենց փաստաթղթերը ներկայացնել Դատական դեպարտամենտ (հասցեն՝ ք. Երևան, Կորյունի 17, հեռ. (010) 511 816, 511 819)՝ սույն հայտարարության հրապարակման պահից երկշաբաթյա ժամկետում՝ մինչև 2023 թվականի մարտի 31-ը:

 

Բարձրագույն դատական խորհուրդ

 

image

16.03.2023

Հատուկ կարգով որակավորման ստուգման հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է 3 թեկնածու

Բարձրագույն դատական խորհրդում քրեական մասնագիտացման բաժնի համալրման նպատակով անցկացված հատուկ կարգով որակավորման ստուգման հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է 3 թեկնածու՝ Սասուն Մխիթարյանը, Արմեն Պողոսյանը և Արտավազդ Կարապետյանը:

image

10.03.2023

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԲԱԺՆՈՒՄ ԴԱՏԱՎՈՐ ՆՇԱՆԱԿՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԱԾ ԱՆՁԻ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ՓՈՒԼԸ ՀԱՂԹԱՀԱՐԱԾ ԱՆՁԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ՝ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԵՏ ԵՎ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՈՒ ՎԱՅՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 101-րդ հոդվածի 1-ին մասը և ««Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 14․04.2021 թվականին ընդունված և 29.10.2021 թվականին ուժի մեջ մտած սահմանադրական օրենքի 19-րդ հոդվածի 10-րդ մասը` տեղեկացվում է, որ Դատավորների թեկնածուների ցուցակի հակակոռուպցիոն մասնագիտացման բաժնի կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության ենթաբաժնի համալրման նպատակով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 106-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով դիմում ներկայացրած անձի և որակավորման գրավոր փուլը հաղթահարած անձի նախնական հարցազրույցը ազգային և  միջազգային փորձագետների հետ տեղի է ունենալու 2023 թվականի մարտի 21-ին ժամը 11.00-ից, իսկ Բարձրագույն դատական խորհրդում հարցազրույցի փուլը տեղի է ունենալու 2023 թվականի մարտի 27-ին ժամը 11.00-ից:
Հարցազրույցները տեղի են ունենալու Բարձրագույն դատական խորհրդի վարչական շենքում (հասցե` ք. Երևան, Կորյունի 17), ստորև ներկայացված ցանկին և ժամանակացույցին համապատասխան.

 

N

Անուն, ազգանուն

Նախնական հարցազրույցի օրը և ժամը

Բարձրագույն դատական խորհրդում հարցազրույցի օրը և ժամը

1.

Հայկազ Գալստյան

20.03.2023թ. ժամը 11.00-ին (ազգային փորձագետ)

20.03.2023թ. ժամը 12.00-ին (միջազգային փորձագետ)

27.03.2023թ. ժամը 11.00-ին

2.

Վարդգես Ստեփանյան

20.03.2023թ. ժամը 11.00-ին  (միջազգային փորձագետ)

20.03.2023թ. ժամը 12.00-ին (ազգային փորձագետ)

27.03.2023թ. ժամը 12.00-ին

image

10.03.2023

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ ՔՆՆՎՈՂ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ 13.03.2023թ.-17.03.2023թ.

 

 

Հ/Հ

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՄԱՐԸ

ԱՄԲԱՍՏԱՆՅԱԼԻ ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆԸ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԸ

ԺԱՄԸ

ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԴԱՏԱՎՈՐ Ա.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0175/01/22

Աշոտ Ավոյան

Մհեր Խալաթյան

13.03.2023

11:00

1

դռնբաց

2

ՀԿԴ/0027/01/23

Հրաչյա Պապիկյան

Սմբատ Պապիկյան

Արման Պապիկյան

Լիլիթ Պապիկյան

Նարեկ Պապիկյան

Ավետիք Անտոնյան

Գրիգոր Կարապետյան

13.03.2023

15:00

1

դռնբաց

3

ՀԿԴ/0141/01/22

Սարգիս Գարեգինյան

Շուշանիկ Հարությունյան

Հովինե Սարգսյան

Սոնա Սարգսյան

Վարդինե Բաբայան

Հայկանուշ Արշակյան

14.03.2023

 

15:00

1

դռնբաց

4

ՀԿԴ/0001/01/23

Ս. Թասլաքյան

15.03.2023

11:30

1

դռնբաց

5

ՀԿԴ/0055/01/22

 

Մ. Հարությունյան

Հ. Մուրադյան

15.03.2023

15:30

1

դռնբաց

6

ՀԿԴ/0008/01/23

 

Լ. Բադոյան

Հ. Խաչատրյան

16.03.2023

11:00

1

դռնբաց

7

ՀԿԴ/0016/01/23

Գոռ Ղազարյան

17.03.2023

11:00

1

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Տ.ԴԱՎԹՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0021/01/22

Արմեն Նալբանդյան

Արտակ Բաղիկյան

13032023

10։30

6

դռնբաց

2

ՀԿԴ/0109/01/22

Սոս Սեդրակյան

Ալինա Ասատրյան

13032023

14։00

6

դռնբաց

3

ՀԿԴ/0127/01/22

Նաիրի Դանուղյան

Արտակ Մանասերյան

14032023

11։30

6

դռնբաց

4

ՀԿԴ/0164/01/22

Նվարդ Մելիքյան

14032023

15։00

6

դռնբաց

5

ՀԿԴ/0080/01/22

Անդրանիկ Պետրոսյան

15032023

11։00

6

դռնբաց

6

ՀԿԴ/0019/01/23

Նաիրի Սահակյանի Սարգիս Սահակյանի Սերյոժա Մուրադյանի Մհեր Ղահրամանյան

15032023

14։00

2

դռնբաց

7

ՀԿԴ/0137/01/22

Աշոտ Կոստանյանի  Արթուր Շահնազարյանի Եղիշե Մուսինյանի   Արգամ Մկրտչյանի  Սամվել Առաքելյանի Հովհաննես Ներսիսյանի Ահարոն Սահակյանի

15032023

16։00

2

դռնբաց

8

ՀԿԴ/0152/01/22

Արտյոմ Հարությունյան Թորգոմ Օվսիյան

Էդգար Խանաղյան ԱնդրեյՎարդապետյան

Թաթուլ Զարգարյանի Վահե  Սարգսյանի Կարեն Ավետիսյանի

16032023

12։30

2

դռնբաց

9

ՀԿԴ/0143/01/22

Յուրա Ղազարյան

Ռուստամ Թարվերդյան

16032023

15։00

6

դռնբաց

10

ՀԿԴ/0121/01/22

Անդրանիկ Փիլոյանի

Աշոտ Հակոբյանի

Վիգեն Մկրտչյանի

Արթուր Օհանյանի

Վիգեն Գրիգորյանի

Գոռ Համբարձումյանի Արտակ Բեյբությանի Թաթուլ Գևորգյանի Տիգրան Գասպարյան, Միհրդատ Մաթևոսյանի  Գագիկ Պողոսյանի

17032023

13։30

2

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ս.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

1.

ՀԿԴ/0139/01/22

Հայկազ Մկրտչյան

Արմանդ Աբրահամյան

Արայիկ Ավետիսյան

Արմեն Արամյան

13.03.2023

10:30

5

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0088/01/22

Աննա Խաչատրյան

Արմեն Մարտիրոսյան

13.03.2023

14:30

5

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0105/01/22

Մարգարիտա Խարազյան

14.03.2023

11:30

5

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0052/11/22

Սևադա Սաֆարյանի բողոքը

14.03.2023

14:30

5

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0058/11/22

«Բուրգեր Հաուս»-ի ներկայացուցիչ Կրոմվել Գրիգորյանի բողոքը

14.03.2023

16:30

5

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0053/01/22

Արա Վարդանյան

Ավետիք Հարությունյան

15.03.2023

10:30

5

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0133/01/22

Սարգիս Կասյան

Կարեն Գրիգորյան

15.03.2023

14:30

5

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0035/01/22

Աղասի Աղաբաբյան

Վարդան Դալլաքյան

16.03.2023

10:30

5

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0117/01/22

Գեղամ Եդիգարյան

Գարիկ Ղևոնդյան

16.03.2023

14:30

5

դռնբաց

10.

ՀԿԴ/0030/01/23

Մելինե Սիմոնյան

Արսեն Հակոբյան

16.03.2023

16:30

5

դռնբաց

11.

ՀԿԴ/0015/01/23

Գևորգ Թումանյան

17.03.2023

09:30

5

դռնբաց

12.

ՀԿԴ/0011/01/22

Սամվել Հովհաննիսյան

Արմեն Թոփչյան

17.03.2023

10:30

5

դռնբաց

13.

ՀԿԴ/0123/01/22

Կարինե Դանիելյան

17.03.2023

14:30

5

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Մ.ՄՈՍԻՆՅԱՆ

1.

ՀԿԴ1/0010/01/22

Գևորգ Ալեքյան

13.03.2023թ

12։00

1

դռնբաց

2.

ՀԿԴ1/0019/01/22

Կարո Հովհաննիսյան

Արմեն Սողբաթյան

Արմեն Մարտիրոսյան

13.03.2023թ

16։00

1

դռնբաց

3.

ՀԿԴ1/0005/01/23

Վահե Ավագյան

Վարուժան Ստեփանյան

Համլետ Ավագյան

Տարոն Չախոյան

13.03.2023թ

16։30

1

դռնբաց

4.

ՀԿԴ1/0002/01/22

Դավիթ Մելքոնյան

14.03.2023թ

12։00

1

դռնբաց

5.

ՀԿԴ1/0028/01/22

Գևորգ Մկրտչյան

Անդրանիկ Թումանյան

Ռուբեն Կիրակոսյան

Էդվարդ Քառյան

Արտակ Պարսամյան

Վարդան Գևորգյան

Անդրանիկ Տիտանյան

Վահե Ամիրխանյան

Միքայել Ղարաքիշյան

Լիաննա Ոսկանյան

Կարեն Հակոբյան

14.03.2023թ

15։00

1

դռնբաց

6.

ՀԿԴ1/0030/01/22

Արտակ Հովհաննիսյան

Արտյոմ Ասրյան

15.03.2023թ

12։00

1

դռնբաց

7.

ՀԿԴ1/0009/01/22

Լուսինե Մելիքյան

Օվսաննա Գրիգորյան

15.03.2023թ

15։00

1

դռնբաց

8.

ՀԿԴ1/0002/01/23

Գառնիկ Գրիգորյան

16.03.2023թ

12։00

1

դռնբաց

9.

ՀԿԴ1/0036/01/22

Վասակ Ղազարյան

16.03.2023թ

15։00

1

դռնբաց

10.

ՀԿԴ1/0006/01/22

Աշոտ Շահբազյան

Էլլա Սարկիսյան

Կարապետ Պալոյան

Նորիկ Հարությունյան

Համլետ Հարությունյան

16.03.2023թ

16։00

1

դռնբաց

11.

ՀԿԴ1/0043/01/22

Վահե Ներսիսյան

Արտակ Զաքարյան

Հայկ Թորոսյան

Հեղնար Թորոսյան

17.03.2023թ

16։00

1

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Գ.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

1

ՀԿԴ2/0029/01/22

Սահակ Ղազարյան

13032023

11։00

1

դռնբաց

2

ՀԿԴ2/0025/01/22

Գառնիկ Հայրապետյան

13.03.2023

12:00

1

դռնբաց

3

ՀԿԴ2/0021/01/22

Վարդան Գինոյան

Խաժակ Ավետիքյան

Մուրադ Հակոբյան

Լուսինե Հակոբյան

13.03.2023

16:00

1

դռնբաց

4

ՀԿԴ2/0024/01/22

Հրաչիկ Ասատրյան

Սամվել Ավետիսյան

14.03.2023

12:30

1

դռնբաց

5

          ՀԿԴ2/0007/01/22

Հրաչ  Խանոյան

Կարեն  Սարգսյան Արմեն Ներսիսյան Գագիկ Գուլինյան

Արթուր Գիշյան

14.03.2023

14:00

1

դռնբաց

6

ՀԿԴ2/0008/01/22

Հրաչ  Խանոյան

14.03.2023

16:00

1

դռնբաց

7

ՀԿԴ2/0006/01/23

Մարատ Ճաղարյան

Աշոտ Նազարյան

Շահեն Դանիելյան

Արթուր Գրիգորյան Գրիգոր Կարապետյան

Գրիգոր Մաղրամյան

Գրիգոր Սահրադյան

15.03.2023

11:00

1

դռնբաց

8

ՀԿԴ2/0007/01/23

Վոլոդյա Ուզունյան

15.03.2023

 

12։30

1

դռնբաց

9

ՀԿԴ2/0005/01/23

Ռոլանդ Մարգարյան

15.03.2023

14:00

1

դռնբաց

10

ՀԿԴ2/0003/01/22

Արմեն Սանթրոսյան

Գոհար Դավթյան

Արմենակ Հովհաննիսյան

15.03.2023

15:30

1

դռնբաց

11

  ՀԿԴ2/0004/01/23

Վաչիկ Դիլանյան

Հովհաննես Հովհաննիսյան

15.03.2023

 

17։00

1

դռնբաց

12

ՀԿԴ2/0028/01/22

Վահրամ Ղազարյան

16032023

 

12։00

1

դռնբաց

13

 

ՀԿԴ2/0009/01/22

Արթուր Տիրացվյան

Վահան Սահակյան

Վոլոդյա  Ասատրյան

Հայկ Մարտիրոսյան

Տիգրան Ավետյան

16032023

 

16։00

1

դռնբաց

14

ՀԿԴ2/0002/001/22

Կամո Ղալթաղչյան

17032023

 

12։00

1

դռնբաց

15

ՀԿԴ2/0009/01/23

Հակոբ Մուշեղյան

Վարդան Մկրտչյան

17.03.2023

13:30

1

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ս.ԴԱԴՈՅԱՆ

1.

ՀԿԴ/0136/01/22

 

Սուրիկ Թևանյանի

13032023

 

11:00

1

դռնբաց

2

ՀԿԴ/0157/01/22

 

Լյովա Առուստամյանի Լիլիթ Բագրատունու Գարիկ Հովսեփյանի

13032023

 

14։30

4

դռնբաց

3

ՀԿԴ/0056/01/22

 

Արամ Մկրտչյանի

14032023

 

11։00

1

դռնբաց

4

ՀԿԴ/0032/01/22

 

Տիգրան Դիլանյանի

14032023

 

14։00

1

դռնբաց

5

ՀԿԴ/0029/01/23

Արմեն Կարապետյան

15032023

 

11։00

1

դռնբաց

6

ՀԿԴ/0006/01/23

Արսեն Սարգսյանի Գառնիկ Երանոսյանի Սիփան Հակոբյանի

15032023

 

14։00

4

դռնբաց

7

ՀԿԴ/0147/01/22

 

Կորյուն Ներսիսյանի Գագիկ Գալստյանի  Նվեր Դիլանյանի   Նժդեհ Այվազյանի

15032023

 

16։00

4

դռնբաց

8

ՀԿԴ/0079/01/22

 

Տաթևիկ Մկրտչյանի, Աննա Մանուկյանի, Աննա Գաբրիելյանի

16032023

 

15։00

4

դռնբաց

9

ՀԿԴ/0090/01/22

 

Անուշ Գարսնցյանի,  

Անի Մխիրյանի,

Ալբերտ Վիրաբյանի, Լիանա Կարապետյանի, Իդա Խաչատրյանի, Ռազմիկ Աբրահամյանի, Արշակ Ջերջերյանի, Արամ Շահբազի, Քրիստինե Նարինյանի, Լենա Հայրապետյանի, Անուշ Բադալյանի

17.03.2023

 

15։00

4

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Վ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0083/01/22

Ռաֆիկ Ֆրունզիկի Մարգարյանի

13032023

11։00

3

Դռնբաց

2

ՀԿԴ/0071/01/22

 

Նվարդ Օսիպյան

Սոֆյա Գրիգորյան

14032023

11։00

3

Դռնբաց

3

ՀԿԴ/0077/01/22

Այլազ Ամոյան      

Արա Պետրոսյան

Կամո Հովհաննիսյան

14032023

15։00

3

Դռնբաց

4

ՀԿԴ/0026/01/23

 

Գեղամ Քաջիկի Ստեփանյանի     

Վահագն Յուրիի Ապրեսյանի

15032023

11։00

3

Դռնբաց

5

ՀԿԴ/0161/01/22

Բաղդասար Հակոբյան Էդգար Պիճոյան

15032023

14։00

3

Դռնբաց

6

ՀԿԴ/0020/01/23

 

 

 

Վարդան Վոլոդյայի Վարդանյանի

Շողիկ Արամայիսի Դոխոյանի

16032023

11։00

3

Դռնբաց

7

ՀԿԴ/0118/01/22

 

Լևոն Մլքոնյան

16032023

15։00

3

Դռնբաց

8

ՀԿԴ2/0023/01/22

 

Ռոբերտ Գրիգորյան

17032023

 

12։00

3

Դռնբաց

9

ՀԿԴ/0173/01/22

Գևորգ Ղազարյան

 

17032023

 

15։30

3

Դռնբաց

 

 ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ 13.03.2023 – 17.03.2023

 

Հ/Հ

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՄԱՐԸ

ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԸ

ԺԱՄԸ

ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ԴԱՏԱՎՈՐ Կ Բադալյան

 

1․

ՀԿԴ/0008/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Սերոբ Ռազմիկի Հարությունյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին։

13․03․2023

10։30

8

ԴՌՆԲԱՑ

 

2․

ՀԿԴ/0002/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ Գլխավոր դատախազության ընդդեմ Լյովա Ազատի Սարգսյանի և Արմինե Գումեդինի Հարությունյանի` ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին:

 

13․03․2023

16։00

8

ԴՌՆԲԱՑ

 

3․

ՀԿԴ/0113/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ Արմավիրի մարզի դատախազության ընդդեմ Կարեն Սերյոժայի Հովհաննիսյանի՝ բաժնի վրա բռնագանձում տարածելու, ընդհանուր սեփականության իրավունքում պարտապանի բաժնեմասն առանձնացնելու, բաժինը բնեղենով առանձնացնելու անհնարինության կամ դրա դեմ սեփականության մնացած մասնակիցների առարկելու, ինչպես նաև շուկայական գնով բաժինը գնելու կամ ձեռք բերելուց հրաժարվելու դեպքում այն հրապարակային սակարկություններով վաճառելու համար բռնագանձումն ընդհանուր սեփականության իրավունքում պարտապանի բաժնի վրա տարածելու պահանջի մասին։

14․03․2023

10։00

8

ԴՌՆԲԱՑ

 

4․

ՀԿԴ/0009/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ Գլխավոր դատախազության ընդդեմ Ալբերտ Անդրանիկի Օհանջանյանի՝ հօգուտ պետական բյուջեի 17․999․413 ՀՀ դրամ բռնագանձելու պահանջի մասին:

 

14․03․2023

14։30

8

ԴՌՆԲԱՑ

 

5․

ՀԿԴ/0005/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Անի Լյովայի Սարգսյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին։

17․03․2023

10։30

8

ԴՌՆԲԱՑ

 

6․

ՀԴԿ/0013/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ Տավուշի մարզի դատախազության ընդդեմ Սիմոն Դարվինի Հարությունյանի, վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջ չներկայացնող  երրորդ անձիքն՝ Վերա Ալեքսեյի Հարությունյանի, Վարդան Սիմոնի Հարությունյանի, Նազելի Սիմոնի Հարությունյանի՝ ընդհանուր համատեղ սեփականություն հանդիսացող գույքից պարտապանի բաժինն առանձնացնելու, դրա անհնարինության դեպքում ամբողջ գույքը հրապարակային սակարկություններով վաճառելու պահանջի մասին։

17․03․2023

14։00

8

ԴՌՆԲԱՑ

 

ԴԱՏԱՎՈՐ Ն Ավագյան

 

1.

ՀԿԴ/0104/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Վարդան Գագիկի Գևորգյանի և Աննա Գագիկի Ամրոյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

14.03.2023

14։00

7

ԴՌՆԲԱՑ

 

2.

ՀԿԴ/0019/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Գագիկ Բեգլարի Բեգլարյանի, Նունե Էվրիկի Նիկոլյանի, Հրանտ Գագիկի Բեգլարյանի, Նատելլա Գագիկի Բեգլարյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

14.03.2023

15։00

7

ԴՌՆԲԱՑ

 

3.

ՀԿԴ/0004/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Ավետիս Դավիթի Գալստյանի՝ պետությանը պատճառված վնասը բռնագանձելու պահանջի մասին

15.03.2023

14։00

7

ԴՌՆԲԱՑ

 

4.

ՀԿԴ/0007/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Հասմիկ Ստեփանի Պողոսյանի, Երջանիկ Վլադիմիրի Մուրադյանի, Վարդան Ոստանիկի Բարսեղյանի՝ պետությանը պատճառված վնասի հատուցման պահանջի մասին

15.03.2023

15։00

7

ԴՌՆԲԱՑ

 

ԴԱՏԱՎՈՐ Ա Ղարսլյան

 

 

 

 

1.

ՀԿԴ/0092/02/22

ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Հրանուշ Ժորայի Ղանդիլյանի՝ պետությանը պատճառված 179.380.700 ՀՀ դրամ վնասը բռնագանձելու պահանջի մասին

13.03.2023

 

14:00

 

7

ԴՌՆԲԱՑ

 

2.

ՀԿԴ/0074/02/22

ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Արտեմ Ռոբերտի Ալեքսանյանի, վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջներ չներկայացնող երրորդ անձինք՝ Գրետա Վանուշի Հովհաննիսյանի և Լիանա Ալեքսանյանի՝ բաժնի վրա բռնագանձում տարածելու, ընդհանուր սեփականության իրավունքում պարտապանի բաժնեմասն առանձնացնելու, բաժինը բնեղենով առանձնացնելու անհնարինության կամ դրա դեմ սեփականության մնացած մասնակիցների առարկելու, ինչպես նաև շուկայական գնով բաժինը գնելու կամ ձեռք բերելուց հրաժարվելու դեպքում՝ այն հրապարակային սակարկություններով վաճառելու համար բռնագանձումը ընդհանուր սեփականության իրավունքում պարտապանի բաժնի վրա տարածելու պահանջների մասին

13.03.2023

 

14:30

 

7

ԴՌՆԲԱՑ

 

3.

ՀԿԴ/0021/02/23

ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Արամ Մարատի Ստեփանյանի՝ գումարի բռնագանձման պահանջի մասին:

13.03.2023

 

16:00

7

ԴՌՆԲԱՑ

 

4.

ՀԿԴ/0114/02/22

ըստ հայցի Տավուշի մարզի դատախազության ընդդեմ Դավիթ Գրիշայի Պետրոսյանի, վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջ չներկայացնող երրորդ անձ Նուբար Սերգեյի Պողոսյանի՝ ընդհանուր համատեղ սեփականություն հանդիսացող գույքից պարտապանի բաժինն առանձնացնելու, դրա անհնարինության դեպքում ամբողջ գույքը հրապարակային սակարկություններով վաճառելու պահանջի մասին

13.03.2023

 

17:00

7

ԴՌՆԲԱՑ

 

 5.

ՀԿԴ/0033/02/22

ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի, Կարեն Բենիկի Մարգարյանի, երրորդ անձինք՝ Հակոբ Կավալենկոյի Շահգալդյանի, ՀՀ կադաստրի կոմիտեի՝ աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին  

14.03.2023

10:30

7

ԴՌՆԲԱՑ

 

6.

ՀԿԴ/0017/02/23

ըստ հայցի Գեղարքունիքի մարզի դատախազության ընդդեմ Վանուշ Ռաֆիկի Արզոյանի՝ գումարի բռնագանձման պահանջի մասին

14.03.2023

 

12:00

7

ԴՌՆԲԱՑ

 

7.

ՀԿԴ/0021/02/22

ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Միհրան Սուրենի Պողոսյանի, Կարինե Հենրիկի Մխիթարյանի, Լիա Միհրանի Պողոսյանի, Գագիկ Սամվելի Բադալյանի, Արթուր Ռուբենի Թադևոսյանի, Էդուարդ Կամոյի Հարությունյանի, Գոհար Վարդգեսի Նազարյանի, Անտոնիո Ռիկարդո Մերինոյի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

15.03.2023

 

10:30

7

ԴՌՆԲԱՑ

 

8.

ՀԿԴ/0018/02/22

ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Վաչագան Ալեքսանդրի Ղազարյանի, Ռուզաննա Հրաչիկի Բեգլարյանի, Մհեր Վաչագանի Ղազարյանի, Արև Վաչագանի Ղազարյանի, Արամ Աշոտի Դանիելյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին.

16.03.2023

 

11:00

7

ԴՌՆԲԱՑ

 

9.

ՀԿԴ/0024/02/22

ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Սերժ Ազատի Սարգսյանի, Անուշ Սերժի Մինասյանի, Սաթենիկ Սերժի Սարգսյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին.

 

17.03.2023

15:00

7

ԴՌՆԲԱՑ

 

ԴԱՏԱՎՈՐ Լ Դրմեյան

 

1.

ՀԿԴ/0020/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության, վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջ չներկայացնող երրորդ անձ <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> փակ բաժնետիրական ընկերության ընդդեմ Արման Աղվանի Սարգսյանի՝ ընդհանուր համատեղ սեփականություն հանդիսացող գույքից Արման Սարգսյանի բաժինն առանձնացնելու և դրա վրա բռնագանձում տարածելու, իսկ դրա անհնարինության կամ դրա դեմ սեփականության մնացած մասնակիցների առարկելու և շուկայական գնով բաժինը ձեռք բերելուց հրաժարվելու դեպքում գույքը հրապարակային սակարկություններով վաճառելու և բռնագանձումը Արման Սարգսյանի բաժնին համաչափ գումարի վրա տարածելու պահանջների մասին

14/03/2023

14։00

8

 

 

 

 

 

 

ԴՌՆԲԱՑ

 

2.

ՀԿԴ/0026/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր  դատախազության ընդդեմ Դավիթ Վարդանյանի՝ պետությանը պատճառված վնասի հատուցման պահանջի մասին։

 16/03/2023

11։00

8

 

ԴՌՆԲԱՑ

 

3.

ՀԿԴ/0080/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի, Շամրիկ Մարգարի Գաբրիելյանի, երրորդ անձինք՝ Հուշանգ Խաշեմի Սաֆարխանլուի, ՀՀ կադաստրի կոմիտեի՝ աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին

16/03/2023

15։00

8

 

 

ԴՌՆԲԱՑ

 

4.

ՀԿԴ/0007/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Քնարիկ Սոսի Մարգարյանի՝ պետությանը պատճառված վնասի հատուցման  պահանջի մասին

17/03/2023

12։00

8

դռնբաց